Hội thảo diễn ra ngày 25/12/2021

Phiên Chuyên đề

Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về xu hướng và kinh nghiệm thế giới vượt qua khủng hoảng COVID-19 để phát triển du lịch với các tham luận của các địa phương cùng các doanh nghiệp.

HỘI THẢO DU LỊCH 2021 “Du lịch Việt Nam – Phục hồi và phát triển”
Nghệ An, ngày 25 tháng 12 năm 2021