Hội thảo diễn ra ngày 25/12/2021

Tài liệu Hội thảo du lịch năm 2021

Quét mã QR để xem danh sách tài liệu và tải xuống tài liệu
Hoặc
Tải bằng các liên kết phía dưới

Thông tin báo chí:

Thông cáo báo chí:

Tham luận của hội thảo:

Phát biểu, Tham luận theo chương trình Hội thảo Tham luận Bộ, ngành Trung ương

 

Tham luận của Địa phương, Hiệp hội, Doanh nghiệp

 

Tham luận của các chuyên gia